Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Ölkədə sahibkarlığın inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində mühüm rol oynayan amillərdən biri bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin lisenziyalaşdırılmasıdır. Son illər bu sahədə bir sıra işlərin görülməsinə baxmayaraq, hələ də sahibkarlığın inkişafına mane olan hallar tam aradan qaldırılmamışdır. Belə ki, mövcud lisenziyalaşdırma sistemi xüsusi icazə verən dövlət orqanları tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlara təzyiq vasitəsinə çevrilmiş, bəzi hallarda isə rüşvətxorluğun yayılmasına şərait yaratmışdır. Ölkədə 240-dan çox fəaliyyət növünün xüsusi icazə əsasında fəaliyyəti və lisenziyanın qısa müddətə verilməsi, faktiki olaraq, sahibkarlığın inkişafına, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşu prosesinə mənfi təsir etmiş, sağlam rəqabət mühitinin formalaşması və istehlakçıların hüquqlarının qorunması sahəsində dövlət siyasətinin gerçəkləşdirilməsi yolunda inzibati-bürokratik əngələ çevrilmişdir.

Sahibkarlığın inkişafına dövlət qayğısının artırılması yuxarıda göstərilən nöqsanların qısa müddətdə aradan qaldırılmasını, ilk növbədə, xüsusi icazə tələb edən fəaliyyət növlərinin sayının kəskin surətdə azaldılmasını, lisenziya müddətinin uzadılmasının, lisenziya verilməsi prosesində dövlət orqanları tərəfindən sui-istifadə hallarına yol verməyən və bu işdə şəffaflığı təmin edən qaydaların tətbiqini zəruri edir.

Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafı üçün mövcud mühiti yaxşılaşdırmaq və bəzi fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsi qaydalarını daha da təkmilləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. «Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar» (əlavə 1) təsdiq edilsin.

2. «Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri» (Əlavə № 2) təsdiq edilsin.

3. «Naxçıvan Muxtar Respublikasının İcra hakimiyyəti orqanları tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilən fəaliyyət növlərinin siyahısı» (əlavə 3) təsdiq edilsin.

4. Sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsi sahəsində dövlət tənzimlənməsini və bu sahədə metodiki rəhbərliyi həyata keçirtmək məqsədilə lisenziyalaşdırma sahəsində xüsusi səlahiyyətli orqan funksiyası Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə həvalə edilsin.

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin lisenziyalaşdırma sahəsində xüsusi səlahiyyətləri bu Fərmanın əlavəsində verilən «Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar»la müəyyən edilir.

5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın:

6. Müəyyən edilsin ki:

7. Bu Fərmanla lisenziyalaşdırılması nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri üzrə bu Fərman qüvvəyə minənədək verilmiş lisenziyalar öz hüquqi qüvvəsini onlarda göstərilmiş tarixədək saxlayırlar.

8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında» 1997-ci il 27 yanyar tarixli 543 nömrəli, «Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında» 1997-ci il 4 oktyabr tarixli 637 nömrəli, «Qiymətli kağızlarla fəaliyyət sahəsində bəzi fəaliyyət növlərinin lisenziyalaşdırılması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 1999-cu il 8 noyabr tarixli 202 nömrəli və «Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra orqanları tərəfindən bir sıra fəaliyyət növlərinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi haqqında» 21 dekabr 2001-ci il tarixli 605 nömrəli Fərmanları və Azərbaycan Respublikası prezidentinin «Azərbaycan Respublikasında bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında» 2000-ci il 28 mart tarixli 310 nömrəli Fərmanının 1-ci, 5-ci və 6-cı bəndləri qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

9. Bu Fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 2 sentyabr 2002-ci il

№ 782

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (3 sentyabr 2002-ci il, № 202) («VES Consultancy» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 sentyabr 2002-ci il, № 9, maddə 555) («VES Consultancy» LLC).

19 mart 2003-cü il tarixli, 861 nömrəli; 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 965 nömrəli; 7 fevral 2005-ci il tarixli, 193 nömrəli; 20 aprel 2005-ci il tarixli, 226 nömrəli; 27 aprel 2005-ci il tarixli, 232 nömrəli; 30 avqust 2005-ci il tarixli, 289 nömrəli; 31 oktyabr 2005-ci il tarixli, 310 nömrəli; 16 dekabr 2005-ci il tarixli, 335 nömrəli; 28 dekabr 2005-ci il tarixli, 348 nömrəli; 6 iyul 2006-cı il tarixli, 427 nömrəli; 27 sentyabr 2006-cı il tarixli, 466 nömrəli; 29 noyabr 2006-cı il tarixli, 483 nömrəli; 29 dekabr 2006-cı il tarixli, 510 nömrəli; 29 iyun 2007-ci il tarixli, 605 nömrəli; 6 avqust 2007-ci il tarixli, 611 nömrəli; 16 avqust 2007-ci il tarixli, 617 nömrəli; 18 oktyabr 2007-ci il tarixli, 638 nömrəli; 13 noyabr 2007-ci il tarixli, 650 nömrəli; 23 noyabr 2007-ci il tarixli, 658 nömrəli; 6 avqust 2008-ci il tarixli, 811 nömrəli; 12 sentyabr 2008-ci il tarixli, 826 nömrəli; 12 sentyabr 2008-ci il tarixli, 827 nömrəli; 11 noyabr 2008-ci il tarixli, 13 nömrəli; 2 dekabr 2008-ci il tarixli, 30 nömrəli fərmanlara əsasən əlavə və dəyişikliklərlə («VES Consultancy» LLC).


Əlavə № 1

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 2 sentyabr tarixli,
782 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında
Qaydalar

I. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, «Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən hazırlanmışdır və bəzi fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq üçün xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarını tənzimləyir.

1.2. Lisenziya — təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi şəxslərə və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsə (bundan sonra — «ərizəçi») müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növlərini həyata keçirməyə icazə verən rəsmi sənəddir.

1.3. Aşağıdakı fəaliyyət növləri üzrə ərizəçinin məşğul ola biləcəyi işlər və xidmətlərin siyahısı lisenziyanın əlavəsində göstərilir:

1.4. Lisenziya hər bir fəaliyyət növü üçün ayrıca verilir. Ərizəçinin fəaliyyəti çoxprofilli (çoxyönümlü) olduqda, o bir neçə lisenziyaya malik ola bilər. Ərizəçi yalnız lisenziya aldıqdan sonra həmin lisenziyada göstərilən fəaliyyət növü ilə müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə məşğul ola bilər.

1.5. Xarici hüquqi və fiziki şəxslər, habelə xarici hüquqi şəxslərin filialları və nümayəndəlikləri öz öhdəliklərində bu Qaydalarda göstərilən fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün aldıqları lisenziyaların Azərbaycan Respublikasında tanınmasını müəyyən edən dövlətlərarası saziş olmadığı halda, həmin fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün bu qaydalara uyğun olaraq lisenziya almalıdırlar.

1.6. Lisenziyanın sahibi ona verilən lisenziyadan yalnız özü istifadə edə bilər və onu başqa şəxsə verə bilməz. Verilmiş lisenziyanın qüvvəsi lisenziya sahibinin təsisçisi olduğu hüquqi şəxslərə, habelə lisenziyanın sahibi ilə birgə fəaliyyət, o cümlədən onunla əməkdaşlıq barədə bağlanmış müqavilə əsasında fəaliyyət göstərən başqa şəxslərə şamil edilmir.

1.7. Fərdi əmək müqaviləsi (kontrakt) və ya tapşırıq əsasında lisenziya sahibinin adından hərəkətlər edən şəxsə müvəqqəti olaraq lisenziyanın verilməsi lisenziyanın başqa şəxsə verilməsi sayılır.

1.8. Lisenziyalaşdırma sahəsində xüsusi səlahiyyətli orqan Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyidirir.

1.9. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi:

1.10. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin lisenziyalaşdırma məsələləri üzrə sərəncamı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanları və yerli özünü idarəetmə orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidir.

II. Lisenziyanın verilməsi qaydası

2.1. Lisenziya almaq üçün ərizəçi lisenziya verən dövlət orqanına aşağıdakıları təqdim edir:

2.1.1. Lisenziya almaq üçün ərizə. Ərizədə aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:

§        hüquqi şəxslər üçün — adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, hesablaşma hesabının nömrəsi və bankın adı, fəaliyyət növü;

§        fiziki şəxslər üçün — adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar (seriya, nömrə, nə vaxt və kim tərəfindən verilmişdir, ünvanı), fəaliyyət növü;

2.1.2. Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin surəti;

2.1.3. ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin surəti;

2.1.4. ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənədin surəti;

2.1.5. bu Qaydaların 2.9-cu bəndinə uyğun olaraq lisenziya almaq üçün dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd;

2.1.6. fəaliyyət növünün xüsusiyyətindən asılı olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən əlavə şərtləri əks etdirən sənədlər.

2.2. Ərizəçidən bu Qaydalarda nəzərdə tutulmayan sənədlərin tələb olunması qadağandır. Bu Qaydaların 1.3-cü bəndinə uyğun olaraq ərizəçi lisenziyanın qüvvədə olduğu müddətdə onun əlavəsində göstərilməyən işlər və xidmətlərlə məşğul olmaq üçün yenidən müraciət etdikdə, müvafiq fəaliyyət növünə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə nəzərdə tutulan dövlət rüsumu məbləğinin 50 faizini ödəyir.

2.3. Lisenziya verən dövlət orqanı zərurət olduqda konkret fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün həmin fəaliyyət növünün xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müvafiq rəy alınması üçün aidiyyatı dövlət orqanlarına müraciət edə bilər.

2.4. Lisenziya verən dövlət orqanı tərəfindən rəy alınması üçün aidiyyatı dövlət orqanına göndərilmiş müraciətə 5 gün müddətində baxılaraq rəy verilir.

2.5. Lisenziya almaq üçün təqdim edilən sənədlər lisenziya verən dövlət orqanı tərəfindən qəbul edilir, xüsusi kitabda qeydə alınır, baxılır, çatışmazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda, qeydə alındığı gündən başlayaraq 15 gündən gec olmayaraq lisenziya verilməsi haqqında qərar qəbul edilir.

2.6. Təqdim edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, bu barədə ərizəçiyə 5 gündən gec olmayaraq yazılı məlumat verilir. Onlar aradan qaldırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edildikdən sonra onlara 5 gün müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir.

2.7. Ərizəçiyə lisenziya verilməsindən imtina edildikdə bu barədə ona imtinanın səbəbləri göstərilməklə beş gün müddətində yazılı məlumat verilir.

2.8. Lisenziyanın verilməsindən yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda imtina oluna bilər və bu imtinadan qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət verilə bilər.

2.9. Lisenziyanın verilməsindən imtina edilmədikdə ərizəçi lisenziya verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd təqdim edir.

2.10. Hüquqi şəxs ləğv edildikdə, fiziki şəxs vəfat etdikdə, həmin şəxslərə verilən lisenziya da öz hüquqi qüvvəsini itirir.

2.11. Hüquqi şəxs yenidən təşkil edildikdə, onun adı dəyişdirildikdə, fiziki şəxsin vəsiqəsinə dair məlumatlar (seriya, nömrə, kim tərəfindən və nə vaxt verilmişdir, ünvanı) dəyişdikdə, yaxud lisenziya itirildikdə ərizəçi 15 gün müddətində lisenziyanın yenidən rəsmiləşdirilməsi üçün ərizə təqdim etməlidir.

2.12. Lisenziyanın yenidən rəsmiləşdirildiyi müddətdə ərizəçi öz fəaliyyətini əvvəlki lisenziya əsasında, lisenziya itirildikdə isə müvafiq dövlət orqanlarının verdiyi müvəqqəti icazə əsasında həyata keçirir. Lisenziya verən dövlət orqanının rəhbəri və ya onun həvalə etdiyi vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanmış və möhürlə təsdiq edilmiş müvəqqəti icazə lisenziyanın yenidən rəsmiləşdirilməsi üçün bütün sənədlər təqdim edildikdən sonra verilir.

2.13. Lisenziyada aşağıdakılar göstərilir:

2.13.1. Lisenziya verən dövlət orqanının adı.

§        hüquqi şəxslər üçün — lisenziya verilən hüquqi şəxsin adı və hüquqi ünvanı;

§        fiziki şəxslər üçün — adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumat (seriya, nömrə, kim tərəfindən və nə vaxt verilmişdir, ünvanı);

2.13.2. həyata keçirilməsinə lisenziya verilən fəaliyyət növü;

2.13.3. lisenziyanın qüvvədə olma müddəti;

2.13.4. Lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi və verilmə tarixi.

2.14. Lisenziya və bu Qaydaların 1.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda lisenziyanın əlavəsi lisenziyanı verən dövlət orqanının rəhbəri və ya onun həvalə etdiyi vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanır və möhürlə təsdiq edilir.

2.15. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növü ərazi baxımından ayrı-ayrı obyektlərdə həyata keçirildiyi halda, ərizəçiyə lisenziya ilə birlikdə hər bir obyekt üçün onun ünvanı göstərilməklə lisenziyanın surəti təqdim olunur.

III. Lisenziyanın müddəti

3.1. Lisenziya 5 il (alkoqollu içkilərin və etil (yeyinti) spirtinin istehsalı üçün 3 il, idxalı üçün isə 1 il) müddətinə verilir.

3.2. Lisenziyanın qüvvədə olma müddətinin uzadılması lisenziyanın mövcudluğunu təsdiq edən sənədin yenidən rəsmiləşdirilməsi qaydasında həyata keçirilir.

3.3. Müddəti bitmiş lisenziya etibarsız sayılır.

IV. Lisenziya tələblərinə və şərtlərinə nəzarət

4.1. Lisenziya verən dövlət orqanları hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən lisenziya tələblərinə və şərtlərinə riayət olunmasına nəzarət edirlər.

Bu Qaydaların 4.1-ci bəndində göstərilmiş nəzarət lisenziya almış hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən lisenziya tələblərinə və şərtlərinə riayət olunmasına dair ildə bir dəfə (alkoqollu içkilərin və etil (yeyinti) spirtinin istehsalı və idxalı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən ayda bir dəfə) Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş formada məlumatın lisenziya vermiş orqana təqdim edilməsi yolu ilə həyata keçirilir.

4.2. Lisenziya verən dövlət orqanlarının nəzarət sahəsində aşağıdakı hüquqları vardır:

4.2.1. Lisenziya almış hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətinin lisenziya tələblərinə və şərtlərinə uyğunluğunu yoxlamaq;

4.2.2. yoxlama zamanı hüquqi və fiziki şəxslərdən zəruri izahat və sənədlər tələb etmək;

4.2.3. yoxlamanın nəticələri əsasında pozuntuları konkret göstərməklə akt (protokol) tərtib etmək;

4.2.4. aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün qərar çıxarmaq;

4.2.5. hüquqi və fiziki şəxslərə xəbərdarlıq etmək.

V. Lisenziyanın fəaliyyətinin dayandırılması və ya ləğv edilməsi

5.1. Lisenziya verən dövlət orqanı lisenziyanın fəaliyyətini aşağıdakı hallarda dayandırır:

5.1.1. lisenziya sahibi tərəfindən müvafiq ərizə təqdim edildikdə;

5.1.2. lisenziya sahibi tərəfindən normativ aktlara əməl edilmədikdə, yaxud Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müvafiq dövlət orqanı tərəfindən ərizəçinin fəaliyyəti dayandırıldıqda;

5.1.3. lisenziya sahibinin müflisləşməsi faktı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə təsdiq edildikdə;

5.1.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər hallarda.

5.2. Lisenziya verən dövlət orqanı lisenziyanın fəaliyyətinin dayandırılması haqqında qərar qəbul etdiyi andan 3 gün müddətində yazılı şəkildə lisenziyanın sahibinə və dövlət ərazi vergi xidməti orqanlarına məlumat göndərir.

5.3. Lisenziyanın fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb olan hallar aradan qaldırıldıqdan sonra lisenziyanın fəaliyyəti lisenziyanın sahibinin müraciətinə əsasən bərpa edilə bilər. Lisenziya verən dövlət orqanı tərəfindən bu barədə qərar qəbul edildikdə lisenziya bərpa edilmiş hesab olunur, həmin qərar qəbul edildiyi andan 3 gün müddətində lisenziyanın sahibinə və dövlət ərazi vergi xidməti orqanına məlumat göndərilir.

5.4. Lisenziya verən dövlət orqanı lisenziyanı aşağıdakı hallarda ləğv edir:

5.4.1. lisenziya sahibi tərəfindən müvafiq ərizə təqdim edildikdə;

5.4.2. Lisenziya verilməsi üçün təqdim edilən sənədlərdə yanlış məlumat aşkar edildikdə;

5.4.3. məhkəmənin müvafiq qərarı olduqda;

5.4.4. hüquqi şəxs ləğv edildikdə və fiziki şəxs vəfat etdikdə;

5.4.5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər hallarda.

5.5. Lisenziya verən dövlət orqanı lisenziyanın ləğv edilməsi haqqında qərar qəbul etdiyi andan 3 gün müddətində yazılı şəkildə lisenziyanın sahibinə və dövlət vergi xidməti orqanlarına məlumat göndərir.

5.6. Lisenziya verən dövlət orqanı verdiyi, qeydə aldığı, dayandırdığı, bərpa etdiyi və ləğv etdiyi lisenziyaların reyestrini aparır.

5.7. Lisenziya verən dövlət orqanı lisenziyanın reyestrdə qeydə alındığı tarixdən 10 gün müddətində müvafiq məlumatı dövlət ərazi vergi xidməti orqanına göndərir.

VI. Lisenziya verən dövlət orqanının vəzifəli şəxslərinin və ərizəçilərin məsuliyyəti

6.1. Lisenziya verən dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri lisenziyalaşdırma qaydalarını pozduqda və ya həmin qaydalara riayət etmədikdə mövcud qanunvericiliyə uyğun məsuliyyət daşıyırlar.

6.2. Ərizəçilər təqdim etdikləri sənədlərin və onlarda göstərilən məlumatın düzgünlüyünə görə qanunvericiliyə uyğun məsuliyyət daşıyırlar.

6.3. Lisenziya verən dövlət orqanlarının qəbul etdiyi qərarlardan və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət verilə bilər.


Əlavə № 2

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2006-cı il 29 dekabr tarixli, 510 nömrəli
fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə
xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri

Sıra №-si

Fəaliyyət növlərinin adı

Lisenziya verən icra hakimiyyəti orqanı

Dövlət rüsumunun məbləği (manatla)

1.

I və II məsuliyyət səviyyəli bina və tikililərin dövlət standartlarına uyğun olaraq layihələndirilməsi və mühəndis axtarışı

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

1100

1.

Özəl mühafizə fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

(Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici hüquqi şəxslər və ya əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən təsis edilmiş hüquqi şəxslərin, o cümlədən birbaşa və ya dolayı yolla xarici kapitalın iştirakı ilə yaradılmış hüquqi şəxslərin öz mühafizəsini təmin etmək üçün);

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi (digər hallarda)

3000

2.

Kartoqrafiya fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi

1100

3.

Radioaktiv və ionizə şüaları verən maddələrin tullantılarının saxlanması və basdırılması

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

1100

4.

Toksiki istehsalat tullantılarının ütilizasiyası və zərərsizləşdirilməsi

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

1100

5.

Əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədarükü, emalı və satışı

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2200

6.

Neft məhsullarının satışı

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi

5500

7.

Qaz məhsullarının satışı

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi

5500

8.

Tibb fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

5500

9.

Əczaçılıq fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

5500

10.

Etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu içkilərin (şərabın, konyakın, arağın və siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər alkoqollu içkilərin):

 

 

10.1.

istehsalı

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

5500

10.2.

idxalı

 

11000

10.3.

satışı

Şəhər və rayon (şəhər rayonları istisna olmaqla) icra hakimiyyəti orqanları

220

11.

Tütün məmulatının:

 

 

11.1.

istehsalı

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

5500

11.2.

idxalı

 

11000

11.3.

satışı

Şəhər və rayon (şəhər rayonları istisna olmaqla) icra hakimiyyəti orqanları

220

12.

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə müvəkkil edilməmiş hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən geyri-leqal yolla informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələrin işlənilməsi, istehsalı, satışı, alınması, ölkəyə gətirilməsi və ölkədən çıxarılması

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

2200

13.

Su nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi

5500

14.

Hava nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası

5500

15.

Rabitə xidmətləri:

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

 

15.1.

telefon (məftilli)

 

5000

15.2.

sellülar (mobil)

 

11000

15.3.

radiotrank və simsiz telefon

 

5000

15.4.

ölkədaxili telekommunikasiya kanallarının təşkili

 

5000

15.5.

beynəlxalq telekommunikasiya kanallarının təşkili

 

11000

15.6.

İP- telefoniya (internet-telefoniya)

 

8000

15.7.

məlumatların ötürülməsi (data)

 

6000

15.8.

sürətli poçt xidməti

 

2500

16.

İnformasiya mühafizə vasitələrinin layihələndirilməsi və istehsalı sahəsində fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

2200

17.

Təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti:

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

 

17.1.

məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri

 

2500

17.2.

ümumtəhsil müəssisələri (liseylər və gimnaziyalar daxil olmaqla), peşə məktəbləri və peşə liseyləri, orta ixtisas təhsil müəssisələri

 

4000

17.3.

ali təhsil müəssisələri

 

5500

18.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlmələrində vasitəçilik fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2200

19.

Bank fəaliyyəti:

Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı

 

19.1.

banklar

 

22000

19.2.

bank olmayan kredit təşkilatları

 

1100

20.

Qeyri-dövlət pensiya fondlarının fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

11000

21.

Sığorta sektorunda fəaliyyət:

21.1.

sığorta fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

22000

21.2.

təkrarsığorta fəaliyyəti

22000

21.3.

sığorta brokeri fəaliyyəti:

 

21.3.1.

hüquqi şəxs olan sığorta brokerləri

22000

21.3.2.

fiziki şəxs olan sığorta brokerləri

1000

21.4.

sığorta agenti fəaliyyəti:

 

21.4.1.

hüquqi şəxs olan sığorta agentləri

1000

21.4.2.

fiziki şəxs olan sığorta agentləri

200

22.

Auditor fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası

2200

23.

Əmtəə birjasının fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

11000

24.

Fond birjasının fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

11000

25.

İnvestisiya fondunun fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

11000

26.

Qiymətli kağızlar bazarının professional iştirakçılarının fəaliyyəti (broker, diler, qiymətli kağızların idarə edilməsi, qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi (klirinq), depozitar, qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması, qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkili)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

5500

27.

Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyət

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

5500

28.

Ciddi hesabat blanklarının hazırlanması

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

2200

29.

Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

2200

30.

Turizm fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

5500

31.

Gömrük brokeri, gömrük daşıyıcısı, gömrük ərazisində malların emalı və gömrük ərazisindən kənarda malların emalı fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

11000

32.

Gömrük anbarlarının, müvəqqəti saxlanc anbarlarının, sərbəst anbarların və rüsumsuz ticarət mağazalarının təsis edilməsi

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

11000

33.

Teleradio yayımı (televiziya və radio yayımı, əlavə informasiya yayımı, kabel şəbəkəsi yayımı, peyk vasitəsilə yayım, xarici teleradio kanallarının peyk vasitəsilə teleradio yayımının kodlaşdırılmış qurğularla həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyət)

Milli Televiziya və Radio Şurası

11000

34.

Yabanı dərman bitkiləri xammalının yığılması

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

550

35.

Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq, şəhərlərarası, şəhərdaxili sərnişin və yük daşınması:

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi

 

35.1.

avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşınması

 

150

35.2.

avtomobil nəqliyyatı ilə şəhərlərarası, şəhərdaxili sərnişin və yük daşınması

 

110

36.

Prekursorların idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsi və istehsalı

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

550

37.

Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

1500

38.

Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsi ilə daşınması

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

550

39.

Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2200

40.

Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2200

41.

Liftlərin quraşdırılması və təmiri

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

550

42.

Attraksionların quraşdırılması və istismarı

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2500

43.

Energetika obyektlərinin, avadanlıqların və qurğuların quraşdırılması, sazlanması və təmiri

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2500

44.

Qaldırıcı qurğuların, metallurqiya avadanlıqlarının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların istehsalı, quraşdırılması və təmiri

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2500

45.

Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlıqların və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2500

46.

Müəssisələrin və yaşayış məntəqələrinin müqavilə əsasında yanğınlardan qorunması

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

3600

47.

Yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və alınması, sınaqların keçirilməsi

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

3600

48.

Yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti və təmiri;

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

3600

49.

Yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

3600

50.

Yanğından mühafizə binalarının, qurğularının, otaqlarının tikilməsi, yenidən qurulması və təmiri

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

3600

51.

Qiymətli metalların və qiymətli daşların:

 

 

51.1.

istehsalı (qiymətli metalların filizlərdən, konsentratlardan alınması)

Azərbaycan Respublikasının Mallyyə Nazirliyi

5000

51.2.

emalı və istifadəsi (qiymətli metallardan və qiymətli daşlardan məhsulların, o cümlədən zərgərlik və digər məişət məmulatlarının hazırlanması və təmiri)

Azərbaycan Respublikasının Mallyyə Nazirliyi

500

51.3.

dövriyyəsi (qiymətli metalların və qiymətli daşların, onlardan hazırlanan məhsulların, o cümlədən zərgərlik və digər məişət məmulatlarının topdan və pərakəndə satışı, əhalidən satın alınması)

Azərbaycan Respublikasının Mallyyə Nazirliyi

550

52.

Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların mühəndis -axtarış işləri

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

1100

53.

Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların layihələndirilməsi

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

1100

54.

Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların (12 metr hündürlüyədək fərdi yaşayış və bağ evləri istisna olmaqla) tikinti-quraşdırma işləri:

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

 

54.1.

40 metr hündürlüyədək

 

1100

54.2.

65 metr hündürlüyədək

 

2200

54.3.

65 metrədək və daha hündür

 

3300

55.

Özəl baytarlıq təbabəti fəaliyyəti

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

3000

56.

Baytarlıq preparatlarının:

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

 

56.1

istehsalı

 

3000

56.2

satışı

 

2000

57.

Biometrik texnologiyaların yaradılması və həmin texnologiyalara xidmət göstərilməsi

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

2200


Əlavə № 3

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
19 mart 2003-cü il tarixli,
861 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir

Naxçıvan Muxtar Respublikası icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən xüsusi razılıq (lisenziya) verilən fəaliyyət növlərinin
Siyahısı

Sıra №-si

Fəaliyyət növünün adı

1.

I və II məsuliyyət səviyyəli bina və tikililərin dövlət standartlarına uyğun olaraq layihələndirilməsi və mühəndis axtarışı

2.

Neft məhsullarının satışı

3.

Qaz məhsullarının satışı

4.

Tibb fəaliyyəti

5.

Əczaçılıq fəaliyyəti

6.

Etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu içkilərin:

 

a) istehsalı

 

b) idxalı

7.

Tütün məmulatının

 

a) istehsalı

 

b) idxalı

8.

Rabitə xidməti (telefon, sellülar, peycinq, radio-trank, kabel televiziyasının qurulması və istismarı, surətli poçt xidməti)

9.

Təhsil (orta və orta ixtisas) müəssisələrinin fəaliyyəti

10.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlmələrində vasitəçilik fəaliyyəti

11.

Auditor fəaliyyəti

12.

Ciddi hesabat blanklarının hazırlanması

13.

Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması

14.

Turizm fəaliyyəti

15.

Yabanı dərman bitkilərinin xammalının yığılması

16.

Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq (Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinə uyğun olaraq), şəhərlərarası və şəhərdaxili sərnişin və yük daşınması


© VES Consultancy LLC